Vrienden van de SoU Amsterdam

De Stichting vrienden van SoU Amsterdam-West is een algemeen nut beogende instelling die in het bijzonder het ondersteunen van de School of Understanding Amsterdam-West om een nog meer bijzondere school te worden als doel heeft.

Schoolactiviteiten die worden ondersteund door de stichting zijn bijvoorbeeld:

  • Evenementen op school zoals het zomerfeest, schoolreisjes, schoolkamp
  • Evenings of Understanding voor de ouders van de leerlingen van de School of Understanding Amsterdam-West
  • Extra schoolmaterialen

Ook een goed idee? Mail het de stichting!

Wij zijn te bereiken via vriendenvansouwest@gmail.com.

In januari 2018 is de Stichting vrienden van SoU Amsterdam-West (Vrienden van SoU Amsterdam) opgericht naar aanleiding van de wens om de bijdragen aan de SoU Amsterdam onafhankelijk en onpartijdig te maken van het bestuur van de SoU Amsterdam.

Het doel van de Vrienden van SoU Amsterdam is het bevorderen en nastreven van het algemeen belang, en meer in het bijzonder het ondersteunen van de SoU Amsterdam om een nog meer bijzondere school te worden, zoals ondersteunen bij schoolactiviteiten waarvoor de overheid geen middelen beschikbaar stelt, extra projecten en het stimuleren van een zo groot mogelijke betrokkenheid van de leerlingen, ouders van leerlingen en oud-leerlingen van de SoU Amsterdam.

Om de fondsenwerving zo goed mogelijk te faciliteren streeft de Vrienden van SoU Amsterdam ernaar een algemeen nut beogende instelling te zijn.

De Vrienden van SoU Amsterdam heeft expliciet niet het doel om winst te maken.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders. Het bestuur benoemt de bestuurders voor een periode van een jaar. Vanaf de oprichting oprichting in januari 2018 tot heden bestaat het bestuur uit:

Annette Wassenaar – voorzitter

Maarten Aalders – penningmeester

Dorothé Bongaerts-Stubbé – secretaris

Slechts twee bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd de Vrienden van SoU Amsterdam te vertegenwoordigen om te zorgen dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de Vrienden van SoU Amsterdam. Dit is vastgelegd in de statuten en het handelsregister.

De bestuurders ontvangen geen (onkosten)vergoedingen of op andere wijze enige beloning.

Het bestuur bestaat uit tenminste drie bestuurders. Het bestuur benoemt de bestuurders voor een periode van een jaar. Vanaf de oprichting oprichting in januari 2018 tot heden bestaat het bestuur uit:

Annette Wassenaar – voorzitter

Maarten Aalders – penningmeester

Dorothé Bongaerts-Stubbé – secretaris

Slechts twee bestuurders gezamenlijk zijn bevoegd de Vrienden van SoU Amsterdam te vertegenwoordigen om te zorgen dat een bestuurslid niet afzonderlijk kan beschikken over het vermogen van de Vrienden van SoU Amsterdam. Dit is vastgelegd in de statuten en het handelsregister.

De bestuurders ontvangen geen (onkosten)vergoedingen of op andere wijze enige beloning.

Om de ondersteuning mogelijk te maken organiseert de Vrienden van SoU Amsterdam fundraising acties die zichtbaar zijn bijvoorbeeld tijdens de seizoensfeesten, schoolkamp en schoolreisjes. Daarnaast zijn we bezig om het mogelijk te maken om fiscaalvriendelijk te schenken.

De volgende acties geven een beeld van wat de Stichting SoU Amsterdam voor ogen heeft. De Vrienden van SoU Amsterdam staat uiteraard open voor suggesties en wil een actieve rol spelen. In samenspraak met de SoU Amsterdam wordt gekeken naar projecten die we ondersteunen:

  • Ondersteunen van activiteiten, projecten en excursies zoals schoolkampen, tuinrenovatie, schoolkoor, schaakles, werkstukken en themagerichte activiteiten.
  • Ondersteunen van educatie in de vorm van materialen en gastdocenten (denk aan de inrichting van de bibliotheek, nieuwe computers maar ook experts op specifieke gebieden die een ochtend hun verhaal komen doen)
  • Speciale projecten (zoals milieu, armoede, voedselbank, uitwisselingen met andere scholen)

Het eerste boekjaar van de Vrienden SoU Amsterdam is nog niet afgerond. Daarom is er nog geen jaarverslag beschikbaar. De verantwoordingsstaat geeft de situatie per 1 juni 2018 weer in een tussentijdse balans, staat van baten en lasten en toelichting.

Elke donatie, bijdrage of gift ten behoeve van het werk van de Vrienden van SoU Amsterdam is zeer welkom! Daarmee kunnen we nog meer extra leerzame, bijzondere en leuke zaken ondersteunen en organiseren voor de SoU Amsterdam. U kunt hierbij denken aan activiteiten als de schoolreisjes, schoolkampen, seizoensfeesten, ouderavonden en excursiekosten. Als we meer ontvangen, kunnen we meer organiseren, zoals experts uitnodigen op de leerpleinen en themagericht materiaal!

Bankrekeningnummer: NL 48 TRIO 0338 862951
Ten name van: Stichting vrienden van SoU Amsterdam-West
Onder vermelding van: voor- en achternaam van uw kind en groep waarin uw kind zit

Zodra wij de ANBI status officieel hebben, zal hier ook het benodigde formulier te downloaden zijn.

Naam: Stichting vrienden van SoU Amsterdam-West

Adres: Potgieterstraat 34, 1053 XX Amsterdam

Emailadres: vriendenvansouwest@gmail.com

KvK nummer: 70737126

RSIN nummer: 858440118

Fiscaal nummer: (volgt na anbi aanvraag)

Bankrekening: NL48 TRIO 0338 862951