Medezeggenschapsraad

De School of Understanding Amsterdam-West heeft een vierhoofdige medezeggenschapsraad (MR), waarin twee leerkrachten en twee ouders zitting hebben. De leden van de MR zijn:

  • Annuska Overgaag – leerkracht Darwin
  • Judith de Blois – leerkracht Curie
  • Marjolijn Ham (secretaris) – ouder van Julia en Katie
  • Elsbeth Prins (voorzitter) – ouder van David en Noortje

De MR vergadert zesmaal per jaar, verspreid over het gehele schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar voor ouders en leerkrachten. De agenda en de notulen worden gepubliceerd aan de achterban via een (besloten) link in de nieuwsbrief. Het eerste uur vergadert de MR zelf en gedurende het tweede uur is de schoolleider te gast. Vervolgens vergadert de MR onderling kort verder zonder schoolleider, vooral ten behoeve van de onderlinge besluitvorming of advisering naar aanleiding van het besprokene.

Ouderbegeleiding MR - Marjolein Ham & Elsbeth Prins

Oudergeleding van de MR: links Marjolijn Ham, rechts Elsbeth Prins.

De medezeggenschapsraad is een wettelijk ingestelde raad waarin ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van de school. Wettelijk gezien heeft de MR voor bepaalde zaken een beslissende rol (instemmingsrecht) en voor andere zaken een adviserende rol (adviesrecht).

Voorbeelden van onderwerpen waarover de MR-oudergeleding instemmingsrecht heeft:

  • de hoogte en besteding van de vrijwillige ouderbijdrage
  • vaststelling van de onderwijstijd
  • vaststelling van de schoolgids
  • de wijze waarop invulling wordt gegeven aan tussenschoolse opvang (TSO)
  • vaststellen van het schoolplan en zorgplan – hierin staan plannen van de school voor de komende jaren wat betreft bijvoorbeeld onderwijsverbeteringen of het onderwijs aan zorgleerlingen

Daarnaast heeft de MR dus het recht om te adviseren over elk onderwerp dat zij van belang acht. Denk bijvoorbeeld aan de werving van nieuwe leerkrachten, het klimaat op school en de verbouwing van de nieuwe locatie.

Niet alleen de MR-leden, maar alle ouders en leerkrachten kunnen onderwerpen aandragen voor de MR. Heb je vragen of wil je graag een onderwerp aan de orde stellen, mail dan mr@sou.amsterdam.

School-of-Understanding-Amstelveen