FAQ

Veelgestelde vragen voor SoU Amsterdam-West. Staat uw vraag er niet tussen?  Kijk ook op onze algemene FAQ pagina of neem contact op met ons.

Hoe gaan jullie om met toetsen?

Toetsen mag nooit een doel op zich zijn. Het doel is dat kinderen zich optimaal ontwikkelen, aansluitend bij hun talenten en mogelijkheden. Hiervoor is het belangrijk om helder in kaart te brengen wat de doelen voor een leerling zijn en hoe de leerling zich langs die doelen ontwikkelt. Hiertoe stellen we het kindplan op. Hierin staat helder omschreven wat de doelen voor uw kind zijn en achteraf evalueren we samen of deze doelen gehaald worden. Hierbij hebben we wel gekozen om elk half jaar toch een CITO-toets af te nemen om onafhankelijk het niveau van de leerlingen vast te stellen als verantwoording aan u, en aan de schoolinspectie.

Wat als een leerling ‘door zijn onderwijstijd heen is’ door extra uren te maken in vakanties en met langere dagen?

Het is mogelijk om extra dagen onderwijs in te kopen bovenop de reguliere onderwijsuren. We zullen aan het begin van het jaar helder maken tegen welke voorwaarden. Hierin zullen de leerkracht en de directeur samen met de ouders in het belang van de leerling besluiten wat te doen.

Is het een doel van de SoU om de leerlingenpopulatie een afspiegeling van de buurt/stad te laten zijn?

Het is voor een school niet echt mogelijk om doelen te stellen ten aanzien van haar populatie. Ons uitgangspunt is wel dat de School of Understanding een school is van en voor alle leerlingen. Hierin hopen we dat leerlingen kennismaken met alle culturen en achtergronden in de omgeving.

Welke plek hebben handvaardigheid en muziek?

Handvaardigheid en muziek zijn een geintegreerd deel van IPC (International Primary Curriculum). Als deel van de themaprojecten worden er allerlei creatieve vormen ingezet om met leerlingen aan de slag te gaan, waaronder muziek en handvaardigheid maar ook drama en dans.

Bij welke voortgezet onderwijs vinden jullie dat SoU past?

Dit is een vraag die nu nog moeilijk te beantwoorden is. We hebben een aantal VO-scholen op het oog voor samenwerking maar we zijn ook nog aan het kijken naar de mogelijkheden om zelf een VO (-afdeling) op te zetten. We garanderen dat onze leerlingen middels een warme overdracht een goede plek krijgen en zullen de ouders hier ruim van te voren over informeren.

Hoe verhoudt de Sou zich tot andere onderwijsvormen zoals bv de vrije school? Wat zijn overeenkomsten en verschillen?

Dit is een vraag die moeilijk kort te beantwoorden is. Traditionele vernieuwingsscholen zoals montessori-, dalton-, jenaplan en vrije schoolonderwijs hebben met ons gemeen dat ze zich meer richten op de vaardigheden en de levenshouding van de leerlingen. Wij doen dit alleen wel op een geheel nieuwe, innovatieve manier door inzet van IT-hulpmiddelen, meertalig onderwijs, integratie met opvang en inzet van de nieuwste inzichten in velden als positieve psychologie.

Wat is ongeveer de verhouding kind- leraar in de groepen?

Als regulier bekostigd onderwijs is de verhouding tussen begeleiders en leerlingen hetzelfde als bij de rest van de scholen. Afhankelijk van verschillende factoren gemiddeld tussen de 23 en 28.

In de praktijk ziet het er echter vaak heel anders uit. Kinderen doen dingen in verschillende samenstellingen. Soms alleen, soms in kleine groepen en soms met de hele school samen. En dit gebeurt soms zonder directe begeleider en soms met meerdere begeleiders. Uiteraard is er wel altijd toezicht op de leerlingen.

Als kind 1 (ouder dan 4 jaar) als zij-instromer binnen komt, kan dan een jonger broertje wel op de school terecht buiten postcode?

In Amsterdam geldt een voorrangsbeleid voor broertjes en zusjes, dus in principe zou het dan mogelijk zijn maar wij zijn hier helaas niet direct verantwoordelijk voor.

Kijk voor de specifieke interpretatie op de website van de gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/onderwijs-jeugd/basisonderwijs/stedelijk/

Hoe hoog is de ouderbijdrage op SoU Amsterdam-West?

De vrijwillige ouderbijdrage zal ongeveer € 50,00 bedragen.